www.3659699.com二〇一四年1月五日DCE苞米股票(stockState of Qatar交市价格

契约开盘价最高价…

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

结算价

涨跌

成交量

持仓量

日增仓

1507

2,463

2,473

2,459

2,461

www.3659699.com ,2,463

-8

44

200

-2

1509

2,513

2,519

2,506

2,508

2,510

-5

34,354

239,860

1,382

1511

2,334

2,334

2,322

2,322

2,325

-21

14

230

2

1601

2,270

2,272

2,265

2,268

2,268

1

2,400

68,834

56

www.3659699.com二〇一四年1月五日DCE苞米股票(stockState of Qatar交市价格。1603

2,280

www.3659699.com二〇一四年1月五日DCE苞米股票(stockState of Qatar交市价格。2,280

2,270

2,270

www.3659699.com二〇一四年1月五日DCE苞米股票(stockState of Qatar交市价格。2,275

www.3659699.com二〇一四年1月五日DCE苞米股票(stockState of Qatar交市价格。-9

8

58

2

1605

2,322

www.3659699.com二〇一四年1月五日DCE苞米股票(stockState of Qatar交市价格。2,338

2,306

2,310

2,314

45

1,192

www.3659699.com二〇一四年1月五日DCE苞米股票(stockState of Qatar交市价格。886

886

www.3659699.com二〇一四年1月五日DCE苞米股票(stockState of Qatar交市价格。总计

38,012

www.3659699.com二〇一四年1月五日DCE苞米股票(stockState of Qatar交市价格。310,068

2,326

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注